Bộ môn Tin học   11/27/2015 10:59:07 PM
Giới thiệu về bộ môn Tin học
Bộ môn Tin học trường Đại học Thương mại  có bề dày phát triển lâu dài, và từng trực thuộc một số khoa khác nhau. Đến tháng 8 năm 2008, bộ môn Tin học trực thuộc khoa Hệ thống thông tin kinh tế. Bộ môn hiện có 7 thầy cô giáo, trong đó có 1 tiến sĩ, 2 nghiên cứu sinh, 4 thạc sĩ.  Bộ môn phụ trách giảng dạy một học phần Tin học đại cương cho sinh viên toàn trường, và các môn chuyên ngành cho sinh viên khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử.
 
Các môn học đảm nhiệm:
                1. Cơ sở dữ liệu 1
2. Cơ sở dữ liệu 2
3. Cơ sở lập trình
4. Lập trình hướng đối tượng
5. Tin học đại cương
6. Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
7. Cấu trúc và Hoạch định CSDL Thị trường và Thương mại