Phân tích thiết kế và tổ chức HTTT   11/27/2015 10:36:54 PM
Nội dung học phần "Phân tích thiết kế và tổ chức HTTT" theo mẫu đề cương số 4.
Học phần bao gồm các khối kiến thức tổng quan về phân tích thiết kế và tổ chức hệ thống thông tin (bao gồm các khái niệm cơ bản, các cách tiếp cận trong phân tích và thiết kế hệ thống ), sau đó học phần sẽ trình bày chi tiết quy trình cũng như công cụ để phân tích và thiết kế  hệ thống theo từng cách tiếp cận riêng.
 
(This subject presents the overview of information system analysis and design – include basic  concepts,  approachs  of  system  analysis  and  design,  and  then  it  presents  detail process and tools for analyse and design the system in accordance with each approach.) 

Can not show.