Tin học đại cương   11/27/2015 10:39:40 PM
Nội dung học phần "Tin học đại cương" theo mẫu đề cương số 4.
Học phần bao gồm các khối kiến thức đại cương về máy tính điện tử, về hệ điều hành (MS- Windows), hệ soạn thảo văn bản (Microsoft Word), bảng tính điện tử (Microsoft Excel) và mạng máy tính. 
(This  subject  includes  the foundation  knowledge  of  computer,  operating  system  (MS Windows),  creating  documents  (Microsoft  Word), working  with  spreadsheet  (Microsoft Excel) and computer network.)

Can not show.