Toán rời rạc   11/27/2015 10:41:30 PM
Nội dung học phần "Toán rời rạc" theo mẫu đề cương số 4.
Toán cao cấp 2   11/27/2015 10:40:58 PM
Nội dung học phần "Toán cao cấp 2" theo mẫu đề cương số 4.
Toán cao cấp 1   11/27/2015 10:40:15 PM
Nội dung học phần "Toán cao cấp 1" theo mẫu đề cương số 4.
Tin học đại cương   11/27/2015 10:39:40 PM
Nội dung học phần "Tin học đại cương" theo mẫu đề cương số 4.
Nội dung học phần "Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp" theo mẫu đề cương số 4.
Quản trị cơ sở dữ liệu   11/27/2015 10:38:19 PM
Nội dung học phần "Quản trị cơ sở dữ liệu" theo mẫu đề cương số 4.
Nội dung học phần "Phát triển hệ thống thông tin kinh tế" theo mẫu đề cương số 4.
Nội dung học phần "Phân tích thiết kế và tổ chức HTTT" theo mẫu đề cương số 4.
Mô hình toán kinh tế   11/27/2015 10:35:58 PM
Nội dung học phần "Mô hình toán kinh tế" theo mẫu đề cương số 4.
Mạng máy tính và truyền thông   11/27/2015 10:35:25 PM
Nội dung học phần "Mạng máy tính và truyền thông" theo mẫu đề cương số 4.
123