NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ   11/27/2015 11:23:39 PM
Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ được nghiệm thu trong 5 năm gần đây
        Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ được nghiệm thu trong 5 năm gần đây:
 

STT

Phân loại đề tài

Hệ số

Số lượng

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Tổng (đã quy đổi)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đề tài cấp NN

2,0

1

0

3

0

3

14

2

Đề tài cấp Bộ

1,0

3

6

5

1

1

16

3

Đề tài cấp Trường

0,5

13

11

8

7

10

24,5

4

Tổng

 

17

17

16

8

14

54,5

Tổng số đề tài quy đổi: 54,5

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 1,36.

TIN KHÁC
2Ngày 22 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức trọng thể Lễ công bố Quyết định số 3518/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016 và Quyết định số 3520/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016.