Sách giáo trình đã xuất bản.   11/27/2015 11:27:50 PM
Các đầu sách được xuất bản trong 5 năm gần đây của khoa HTTTKT
         Khoa HTTTKT đã xây dựng được một hệ thống giáo trình phục vụ quá trình đào tạo sinh viên chuyên ngành Quản trị Hệ thống thông tin.

STT

Phân loại sách

Hệ số

Số lượng

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Tổng (đã quy đổi)

1

Sách chuyên khảo

2,0

1

0

0

0

0

2

2

Sách giáo trình

1,5

5

2

0

1

2

15

3

Sách tham khảo

1,0

0

0

0

0

0

0

4

Sách hướng dẫn

0,5

0

2

0

0

0

1

5

Tổng

 

6

4

0

1

2

18

Tổng số sách (quy đổi): 18

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,04
TIN KHÁC
Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ được nghiệm thu trong 5 năm gần đây
2Ngày 22 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức trọng thể Lễ công bố Quyết định số 3518/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016 và Quyết định số 3520/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016.